• مطالعات

تصویرعنوان فایلاندازه 
نسبت فرهنگ و دین(17) 5,389.3 KB
نسبت فرهنگ با سیاست و اقتصاد(16) 6,060.6 KB
حقوق شهروندی در فرایند گزینش(15) 5,537.1 KB
نمایشگاه مطبوعات؛ به مثابه بازار و حرفه روزنامه نگاری(14) 5,733.8 KB
بررسی اجمالی موانع برآورد سهم بخش فرهنگ در اقتصاد(13) 8,667.7 KB
بازخوانی امنیت در فرهنگ با تمرکز بر رسانه های اجتماعی(12) 8,376.4 KB
آمایش سرزمین در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(11) 8,140.1 KB
مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرهنگ شفافیت(10) 15,134.3 KB
کنکاشی در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(9) 9,050.9 KB
نقد فرهنگی و فرهنگ نقد(8) 15,242.8 KB
بررسی نسبت فرهنگ با تغییرات جمعیتی(7) 15,384.9 KB
جهانی شدن و مدیریت فرهنگ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (6) 1,164.2 KB
مسئله شناسی در حوزه فرهنگ(5) 1,262.4 KB
ارزیابی و بازنگری نظام یارانه دهی مطبوعات و کتاب(4) 2,074.4 KB
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ چالش ها و چینش ها(3) 1,186.6 KB
بازنمایی عادلانه به مثابه عدالت فرهنگی(2) 1,074.2 KB
ارزیابی راهبردی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران(1) 879.3 KB