(قسمت پنجم)
۱۴۸ مرتبه مشاهده شده ۱,۳۵۸ روز ۹ ساعت ۳۸ دقیقه ۴۳ ثانیه قبل ۲۰,۳۳۸.۲ کیلوبایت
فرابر (قسمت چهارم)
۱۴۷ مرتبه مشاهده شده ۱,۳۵۸ روز ۹ ساعت ۵۰ دقیقه ۴۰ ثانیه قبل ۱۳,۵۳۲.۹ کیلوبایت
فرابر (قسمت سوم)
۱۲۱ مرتبه مشاهده شده ۱,۳۵۸ روز ۹ ساعت ۵۴ دقیقه ۷ ثانیه قبل ۲۰,۰۹۴.۲ کیلوبایت
فرابر (قسمت دوم)
۱۲۱ مرتبه مشاهده شده ۱,۳۵۸ روز ۹ ساعت ۵۸ دقیقه ۱۵ ثانیه قبل ۱۰,۸۳۷.۴ کیلوبایت
فرابر (قسمت اول)
۱۲۷ مرتبه مشاهده شده ۱,۳۵۸ روز ۱۰ ساعت ۲ دقیقه ۳۵ ثانیه قبل ۲۱,۶۴۲.۱ کیلوبایت