معرفی دفترشرح وظایف

وظایف دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی

شرح وظایف دفتر مطالعات و برنامه ریزی راهبردی

۱-تدوین سیاست های بخش فرهنگ و هنر با استناد به اسناد بالادستی، نیازها و واقعیت های ملی و فراملی.

۲-تدوین راهبردهای بخش فرهنگ با شناسایی نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدات.

۳-بررسی موضوعات و چالش های کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مدیریتی تأثیرگذار بر حوزه فرهنگ و هنر.

۴-برنامه ریزی و نظارت به منظور تحقق سیاست های فرهنگی در وزارتخانه.

۵-سیاستگذاری، برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت های پژوهشی وزارت متبوع.

۶-توسعه مطالعات راهبردی با همکاری صاحبنظران، پژوهشگران و مراکز پژوهشی.

۷-توسعه با نخبگان و مراکز پژوهشی، آموزشی و فرهنگی به منظور تبادل تجربیات و استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده برای تدوین سیاست ها و راهبردها در حوزه فرهنگ و هنر.

۸-تدوین و پیاده سازی نظام جامع برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی در کلیه سطوح راهبردی و عملیاتی وزارت متبوع با بهره گیری از تکنولوژی های نوین.  

۹-ارزیابی و نظارت بر اجرای قوانین، مقررات، برنامه ها و رویدادهای وزارت متبوع با هدف سنجش میزان اثر بخشی، تحقق اهداف و همسویی با راهبردهای مصوب و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در این خصوص.

۱۰-سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت نظام آماری بخش فرهنگ و هنر.

۱۱-تعریف و تدوین استانداردها و شاخص های بخش فرهنگ و هنر و ارزیابی و نظارت بر آنها.

۱۲-جمع آوری، پردازش و تحلیل و نشر آمار و اطلاعات بخش فرهنگ و هنر.

۱۳-بررسی و اظهار نظر در مورد لوایح، مقررات، آیین نامه ها، طرح ها و پروژه های ارسالی از مراجع ذیصلاح.

۱۴-راهبری و مدیریت دبیرخانه های مرتبط با دفتر از جمله:"شورای برنامه ریزی راهبردی، شورای پژوهشی و کمیته آمارهای فرهنگ و هنر".

۱۵-تولید و انتشار گزارشهای مستمر و نوبه ای پیرامون وظایف دفتر ازجمله مطالعات و نظارت راهبردی ، حوزه برنامه ریزی و سیاستگذاری فرهنگی، آمار و اطلاعات و...

۱۶-تعامل و بهره مندی از ظرفیت های دفاتر مطالعات، برنامه ریزی و پژوهشی معاونت ها و سازمان های وزارت متبوع در انجام وظایف محوله

 

.