گروه آمارگزارش هاشاخص های پیشنهادی حوزه فرهنگ و هنر (منبع: دکتر غلامعلی طبرسا